PROTOCOL COVID-19

ACTUALITZAT A JULIOL DE 2021

REQUISITS PER PARTICIPAR ALS CAMPUS

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.                          
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomalogía compatible en els 14 dies anteriors.
 • Calendari de vacunes actualitzat.
 • Els nens o nenes amb patologies prèvies, caldrà que un servei mèdic valori de manera individualitzada la idoneïtat de participar.
 • El pare/mare o tutor legal de l’infant, haurà de signar una declaració responsable conforme el participant reuneix els requisits i coneix el context de la pandèmia.

MESURES DE PREVENCIÓ I SEGURETAT DURANT L’ESTADA

 • Entrades i sortides esglaonades per evitar aglomeracions. Per seguretat aquest estiu les famílies no podran visitar les instal·lacions interiors ni exterior un cop iniciades les colònies d’estiu.                                                                                          
 • Grups de convivència de 10 infants i 1 monitor.                                                      
 • Hi haurà un responsable de seguretat i higiene.                                                     
 • Els monitors no sortiran de la instal·lació fins a la finalització del campus.

 

 • Control de Temperatura i comprovació de simptomatologia 2 cops al dia.              
 • Ús de mascaretes.                                                                                                   
 • Rentat de mans abans i desprès dels àpats I de les activitats i abans d’anar a dormir.

 

 • Sectorització d’espais inclosa la piscina.                                                                                
 • Rotació d’horaris en espais i activitats.                                                                    
 • Ventilació dels espais interiors mínim 3 cops al dia.                                                
 • Protocol de neteja i desinfecció diària.                                                                    
 • Ocupació reduïda a les habitacions, respectant la distancia de les lliteres de 2m de cap a cap.

ACTUACIÓ EN CAS SOSPITÓS DE COVID-19

En el cas que un participant presenti símptomes compatibles, s’informarà a la família. Aquesta haurà de venir-lo a buscar a l’estada i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària de referencia per tal que l’infant sigui valorat. Si es manté la sospita COVID-19, probablement se li realitzarà el test. Si no es pogués fer, aleshores caldria que el participant es quedés a casa en quarantena durant 14 dies. En cas que, després de la valoració mèdica, es consideri que la febre té un altre origen, s’aconsella que el participant hagi estat 24 hores sense febre abans de reincorporar-se a l’activitat.

Si el Departament de Salut no indica el contrari, el grup de convivència del cas sospitós continuarà l’estada evitant el contacte amb la resta de grups fins que arribi la confirmació que el resultat ha estat negatiu.

S’informarà telefònicament a les famílies dels infants de la unitat de convivència.